• wen21.png

 

 
   
 

CAST IRON DIVISION
 

การทนต่อการกัดกร่อนได้ดี

ท่อและผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมีความทนทานต่อสารเคมีประเภทกรด, ด่าง สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ทั่วไป รวมถึงน้ำทะเล ทำให้ไม่เกิดการผุกร่อนหรือเป็นสนิม

คงทนต่อแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ได้ดี
ในบ่อเกรอะซึ่งมีแก๊สชนิดนี้เกิดขึ้นอยู่โดยธรรมชาติ
และเมื่อแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ทำปฏิกิริยากับอากาศ
จะเกิดเป็นกรดซัลฟูริค ซึ่งกัดกร่อนโลหะหลายชนิดยกเว้นเหล็กหล่อ ดังนั้น งานสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบ่อเกรอะ
หรือกรดซัลฟูริค จึงสมควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กหล่อ

คงทนต่อการสึกหรอได้ดี
ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมีความหนาและสามารถทนต่อแรงดันทั้งภายในและภายนอกท่อ ดังนั้นจึงไม่แตกหักหรือร้าว และยังสามารถรับน้ำหนักจากการฝังเดินใต้ดิน ทำให้ลดความเสียหายจากการขนส่งและการติดตั้งได้

มีอัตราการขยายตัวต่ำ

ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อมีอัตราการขยายต่ำ สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี (-25o C ถึง 300o C) เมื่อขึ้นเป็นรูปร่างแล้วจะไม่เกิดการบิดงอ เสียรูปทรง

สามารถหล่อขึ้นรูปได้ดี
น้ำเหล็กหล่อมีอุณหภูมิหลอมเหลวอยู่ที่ 1200o C ซึ่งต่ำกว่าเหล็กทั่วไป คุณสมบัตินี้ทำให้น้ำเหล็กสามารถไหลตัวได้ดี และนำไปผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้

ลักษณะการใช้งาน
-    ระบบท่อส่งน้ำโสโครก, น้ำเสียที่มีแรงดันสูง
-    ระบบระบายน้ำทิ้งในอาคารสูง
-    ระบบบำบัดน้ำเสีย
-    ระบบแท่นเครื่องจักรกล
-    อุตสาหกรรมเคมี
-    อุตสาหกรรมทางทะเล
-    โครงสร้าง และ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
-    แม่พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ความร้อนและความเย็น
-    เสื้อลูกปืน, บู๊ช หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว


การรับรองคุณภาพ

ตลอดระยะเวลากว่า  30  ปี  ในการค้นคว้าพัฒนาทางด้านเทคนิควิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ผลิตภัณ.ฑ์ของบรษัทฯ  ได้ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ  ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านขบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดโดยผู้ชำนาญการ และได้ผ่านการตรวจสอบจากโรงงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตตามมาตรฐานดังนี้ :

SOIL, WASTE AND VENTILATING

- ASTM A 74-75

- FEDERAL SPEC. WW-P-401 b

- TIS 533-2530

- TIS 604-2529

 

Weather and Chemical Resistance
It has a good resistance to most common organic and inorganic solvents, aqueous salts and seawater. It also offers a better resistance to scale build-up. 

Hydrogen Sulfite Resistance
Cast iron products have a good resistance to sulfuric acid, which is common substance in waste and sewage tank. 
It does not corrode or rust, thus requires minimum maintenance.   

Impact Resistance
Cast iron can withstand heavy impact externally and high pressure internally. It is difficult to fracture, crack or break, thus significantly reduces site damages and wastage. 

Low Expansion Rate
Cast iron products have a high toleration toward temperature change.  It does not expand nor contract and maintain its form between (-25o C to 300o C).

Low Melting Point
Cast iron melts at the temperature of 1200oC which is lower than most metal.  This property allows the melted-liquid iron to better flow through a complex mold; thus, able to cast into a more complex products than other metal.   

APPLICATIONS
-     Chemical Industry
-     Aquatic Industry
-     Waste water and sewage system
-     Waste water and sewage treatment plant
-     Mechanical parts
-     Industrial mold i.e. valve

QUALITY ASSURANCE

Through out 30 years, the company maintains its strict quality control standards for all products.  The quality assurance measurements begin with the careful selection of raw material and continue through out the product stages up to delivery.  Destructive and non-destructive testing such as hardness, tensile and yield strength are performed periodically and upon requested by customers to ensure the high quality. 


Applicable specifications used for our products are listed;

WASTE PRESSURE MAIN LINES

-        ISO-R13 1955 (E)

-        ISO 13-1978 (E) 


Copyright @ 2014 www.waltzen.co.th All rights reserved | develop by art-in-house.com